• English
  • Tiếng Việt

Giới thiệu

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn MIT Việt Nam (MIT general Co., LTD) thành lập năm 2007 tại Hà Nội. Xưởng của MIT hiện nay được đặt tại tỉnh Nam Định, Phú Bình, Yên Bái, Bến Tre, Hà Nội. Chúng tôi là nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu rất nhiều chủng loại hàng hóa có chất lượng cao: văn phòng phẩm, giấy, thủ công mỹ nghệ, hương thẩm thấu, tăm đũa tre, than BBQ, Thán gáo dừa, sản phẩm bảo hộ lao động. MIT đang phát triển kinh doanh với rất nhiều các nước và khu vực trên thế giới. Sản phẩm của công ty với chất lượng cao và giá cả hợp lý luôn đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng khách hang. MIT luôn là địa chỉ tin cậy cho tất cả các đối tác trong và ngoài nước.

Chúng tôi chào đón tất cả các đối tác và hi vọng thiết lập mối quan hệ và mang lại lợi ích lâu dài

Để biết thêm thông tin hãy liên lạc với chúng tôi

                                                                              Công ty TNHH MIT Vietnam

                                                                 Địa chỉ: Số 15 Ngõ 97/24,Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội

                                                                                   Điện thoại:04.6296 9077

                                    Fax: 04.3772 4810

                                           Emai: mitvn@mitvn,vn

 

Home
%1
(Displays and wraps each field in a selectable row.
- - - - - - Select link - - - - ---- Lựa chọn liên kết---
<>
<a href="[field_image_fid]" target="_blank"> [field_image] </a>
<div class = "round-san-pham"> <div class="image-san-pham">[field_image_fid]</div> <div class="title-san-pham">[title]</div> </div>
=
A <em>poll</em> is a question with a set of possible responses. A <em>poll</em>, once created, automatically provides a simple running count of the number of votes received for each response.
About UsGiới thiệu
Abstract
Access will be granted to users with any of the specified roles.
Access will be granted to users with the specified permission string.
AddressĐịa chỉ
Address: 101-K3TT Thanh Cong- Ba Dinh- Ha NoiĐịa chỉ: 101-K3TT Thành Công- Ba Đình- Hà Nội
Ajax callback for view loading.
All
Argument
Arguments
Attachment
Attachments added to other displays to achieve multiple views in the same view.
Autocomplete taxonomy
Bamboo and RattanMây tre đan
Bamboo stickTăm đũa tre
Block
Block settings
Bulk Operations
Canonical URL
CapacityNăng lực công ty
CeramicGốm
Client Sugguestions Ý kiến khách hàng
Comment
Comment settings
Compose tips
ContactLiên hệ
ContentNội dung
Copyright
Creates back/next navigation.
CustomerKhách hàng
Date back/next navigation to attach to other displays. Requires the Date argument.
Date browser
Date browser style
Default settings for this view.
Defaults
Description
Display all values
Display empty text
Display the comment as RSS.
Display the comment with standard comment view.
Display the node with standard node view.
Display the view as a block.
Display the view as a feed, such as an RSS feed.
Display the view as a page, with a URL and menu links.
Displays and wraps a table with selectable rows.
Displays node if only one row
Displays rows as an HTML list.
Displays rows in a grid.
Displays rows in a table.
Displays rows one after another.
Displays rows with checkmarks for bulk actions.
Displays the default summary as a list.
Displays the fields with an optional template.
Displays the summary unformatted, with option for one after another or inline.
Dublin Core contributor
Dublin Core creator
Dublin Core date
Dublin Core description
Dublin Core publisher
Dublin Core title
Email:
English
FactoriesXưởng sản xuất
Fax:
Feed
Field
Fields
Fields (Selectable)
File download
Filter
Filters
Fixed entry
Generate queue assignments
Generates an RSS feed from a view.
Giới thiệu
Grid
HTML List
Head Office: 15 lane 97/24, Van Cao, Ba Dinh, HanoiVăn phòng chính: Số 15 Ngõ 97/24,Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội
Hide view / Page not found (404)
Home
Home pageTrang chủ
ICRA labels
Incense stickHương thẩm thấu
Is all of
Is empty (NULL)
Is none of
Is not empty (NOT NULL)
Is not one of
Is one of
Javascript Choice Form
Jump menu
Keywords
Languages
List
Location
Login
MIT Vietnam general Co., LTDCông ty TNHH MIT Vietnam
Navigation
NewsTin tức
No caching of Views data.
Node
Node ID from URL
Node settings
Node title autocomplete
None
Normal
NotebooksVở viết
Numeric
OpenID Login
Options
Others Khác
PHP Code
PICS labels
Page
PartnersĐối tác
PenBút
Permission
Photo, print paper Giấy photo, in
Poll
Polls
Powered by Drupal, an open source content management system
Production processQuy trình sản xuất
ProductsSản phẩm
Profile
Profile categoryDanh mục Profile
Provide default argument
Puts all of the results into a select box and allows the user to go to a different page based upon the results.
Question
RSS Feed
RSS feed
Recent posts
Relationship
Relationships
Revisit after
Robots
Role
Save string
SedgeHàng cói
Simple time-based caching of data.
Site CounterLượt truy cập
Sort criteria
Sort criterion
StatisticsThống kê truy cập
Story List or First node
Story Mixed List
Summary, sorted ascending
Summary, sorted descending
Sun
Sản phẩm nổi bật
Table
Table (Selectable)
Taxonomy Term ID from URL
Taxonomy term
Tel:Điện thoại:
Tel: 04.6296 9077 - Fax: 04.3772 4810Điện thoại: 04.6296 9077 - Fax: 04.3772 4810
Time-based
TitleTiêu đề
Tiêu đề
Translate strings
Triggers are system events, such as when new content is added or when a user logs in. Trigger module combines these triggers with actions (functional tasks), such as unpublishing content or e-mailing an administrator. The <a href="@url">Actions settings page</a> contains a list of existing actions and provides the ability to create and configure additional actions.
Trích dẫn
Tạo mới thông tin
Unformatted
Url
User
User ID from URL
User ID from logged in user
User OnlineNgười online
User account
User timezone
Userreference autocomplete
Vietnamese
Views
Views style settings
Will be available to all users.
[field_url_value]
_blank
and
arguments
content
content bottom
content center
content top
empty
field
fieldscác trường
filter
filters
footer
header
header bottom
header top
in
labor protection clothesQuần áo bảo hộ lao động
not
not empty
not in
or
press !x to close
relationships
sidebar right
sort criteria
sort criterion
Ý kiến khách hàng
Đối tác